Bạn cần biết

Trang chủ > Bạn cần biết

Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 của Chính phủ

calendar5 tháng 8, 2022

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

news

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 3 như sau:

“c) Đối với bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi ng trên ng trường, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba: Phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh”.

2. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 4 như sau:

“a) ng trình, hạng mục ng trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau:

“3. Nhà thầu thi ng xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi ng trên ng trường và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba”.

4. Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“4. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm”.

5. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 6 như sau:

“d) Đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi ng xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi ng xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi ng xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm”.

6. Bổ sung điểm e vào sau điểm đ khoản 2 Điều 6 như sau:

“e) Tổn thất theo tập quán quốc tế do các bên tham gia bảo hiểm thỏa thuận áp dụng nếu tập quán đó không trái với pháp luật Việt Nam”.

7. Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 10 như sau:

“4. Đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba:

a) Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là một trăm (100) triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.

b) Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) được xác định như sau:

- Đối với ng trình có giá trị dưới 1.000 (một nghìn) tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị ng trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

- Đối với ng trình có giá trị từ 1.000 (một nghìn) tỷ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 100 (một trăm) tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất”.

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:

“1. Ban hành quy tắc, điều khoản bảo hiểm, mức phí bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc sau:

a) Bảo hiểm bắt buộc ng trình trong thời gian xây dựng;

b) Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng;

c) Bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi ng trên ng trường;

d) Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba”.Đất vàng Việt Nam
Nền tảng tra cứu dữ liệu liên thông Quy hoạch - Dự án - Giá đất
Big Data chính xác, phong phú, minh bạch cho nhà đầu tư và mọi đối tượng khách hàng
Hotline: 0961.85.0990     
Email: info@datvangvietnam.net