Quy trình đầu tư dự án

arrowarrow

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư

calendar22 tháng 11, 2021

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư

news

1. Trình tự đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án:

a. Lập, thẩm định, phê duyệt và công bố danh mục dự án.

b. Sơ tuyển trước khi lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu (tổ chức đấu thầu rộng rãi nếu có từ 02 nhà đầu tư đăng ký tham gia và trúng sơ tuyển; chỉ định nhà đầu tư trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển hoặc chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển).

c. Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

d. Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ đề xuất.

đ. Phát hành, tiếp nhận; đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất; đàm phán sơ bộ hợp đồng.

e. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Nội dung thẩm định và nội dung các hồ sơ liên quan trong quy trình thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

2. Trình tự thực hiện các thủ tục đầu tư

- Bước 2. Lựa chọn nhà đầu tư:

Trừ dự án thứ cấp thực hiện trong khu công nghiệp, CCN không thuộc dự án đầu tư có công nghệ cấm và hạn chế chuyển giao và phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư dự án thực hiện một trong các quy trình sau:

+ Đấu giá đất quyền sử dụng đất.

+ Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

+ Quyết định chủ trương đầu tư (tùy tính chất của dự án cụ thể, cơ quan đầu mối về đầu tư báo cáo UBND Tỉnh xem xét, quyết định việc yêu cầu nhà đầu tư thực hiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trước hoặc sau khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).