Quy trình đầu tư dự án

arrowarrow

Trình tự thực hiện các thủ tục đầu tư

Trình tự thực hiện các thủ tục đầu tư

calendar22 tháng 11, 2021

Trình tự thực hiện các thủ tục đầu tư

news

Bước 1

Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch:

+ Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch (đối với các khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt hoặc đã có quy hoạch xây dựng được duyệt nhưng cần điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn yêu cầu phát triển.

+ Cung cấp thông tin về quy hoạch; cấp phép quy hoạch; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; điều chỉnh quy hoạch xây dựng (nếu có).

Bước 2

Lựa chọn nhà đầu tư:

Trừ dự án thứ cấp thực hiện trong khu công nghiệp, CCN không thuộc dự án đầu tư có công nghệ cấm và hạn chế chuyển giao và phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư dự án thực hiện một trong các quy trình sau:

+ Đấu giá đất quyền sử dụng đất.

+ Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

+ Quyết định chủ trương đầu tư (tùy tính chất của dự án cụ thể, cơ quan đầu mối về đầu tư báo cáo UBND Tỉnh xem xét, quyết định việc yêu cầu nhà đầu tư thực hiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trước hoặc sau khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Bước 3

Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; thẩm định thiết kế cơ sở.

Bước 4

Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và dự án đã thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện thủ tục về môi trường).

Bước 5.

 Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Bước 6.

 Lập, thẩm định về thiết kế bản vẽ thi công; dự toán (nếu có); cấp giấy phép xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng.