Bạn cần biết

arrowarrow

Mẫu hợp đồng mua bán đất đấu giá mới nhất 2022-2023

Mẫu hợp đồng mua bán đất đấu giá mới nhất 2022-2023

calendar14 tháng 10, 2022

Mẫu hợp đồng mua bán đất đấu giá đúng quy định là rất quan trọng, khi đấu giá thành công, các bên cần tiến hành ký kết hợp đồng mua bán đất đấu giá, nếu hợp đồng sai quy chuẩn, rất có thể thương vụ không thành hoặc sẽ bị tuýt còi và án phạt về sau này do không đúng quy định pháp luật hiện hành.

news

Tại sao cần hợp đồng mua bán đất đấu giá

Tài sản có thể được bán theo ý chí của chủ sở hữu hoặc theo các trường hợp pháp luật yêu cầu nêu tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 gồm: Tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân; Tài sản bảo đảm; Tài sản thi hành án; Tài sản của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản…

Căn cứ khoản 6 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản, sau một phiên đấu giá, người trúng đấu giá phải ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc được phê duyệt kết quả đấu giá. Do đó, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là một trong hai phương thức để xác định người trúng đấu giá có được mua tài sản đấu giá không.

Bắt buộc cần Hợp đồng khi mua bán đất đấu giá
Bắt buộc cần Hợp đồng khi mua bán đất đấu giá

Xem thêm: Trình tự mua lại đất trúng đấu giá chính xác nhất 2022

Hợp đồng này được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có tài sản đấu giá, người trúng với tổ chức đấu giá nếu các bên thỏa thuận.

Như vậy, có thể thấy, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là một trong những giấy tờ, tài liệu chứng minh việc mua bán tài sản đấu giá giữa người trúng và người bán. Trong đó, nêu rõ các điều khoản về thông tin của người trúng, người bán đấu giá, giá tiền trúng đấu giá, tiền đặt cọc trước mỗi phiên đấu giá…

Hợp đồng mua bán đất đấu giá có cần công chứng không

Trên thực tế có rất nhiều trường hợp mua bán nhà đất tin tưởng nhau là chính, chỉ có giấy tờ cam kết là giấy viết tay thay vì mẫu hợp đồng theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, khi có tranh chấp xảy ra, giấy viết tay không đảm bảo pháp ký và không được tòa án công nhận, đây sẽ là điều vô cùng thiệt thòi với người mua nhà vì sẽ có nguy cơ mất trắng cả tài sản, tiền bạc và công sức.

Trong trường hợp hợp đồng có công chứng của bên thứ 3 và được chứng thực theo quy định thì người mua nhà sẽ hoàn toàn yên tâm mà không lo bị tranh chấp, nếu có tranh chấp khi đủ giấy tờ cũng sẽ được pháp luật bảo vệ.

Công chứng hợp đồng mua bán đất đấu giá
Công chứng hợp đồng mua bán đất đấu giá

Căn cứ theo pháp luật hiện hành, từ Bộ luật Dân sự đến các luật chuyên ngành riêng như Luật đất đai… đều có quy định một số hợp đồng về bất động sản như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất, bắt buộc phải công chứng.

Theo Luật công chứng 2014, hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan, trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

Phần công việc công chứng các giao dịch thành công trong thị trường bất động sản sẽ mang lại lợi ích cho các bên tham gia không chỉ về vấn đề pháp lý mà còn đảm bảo các vấn đề khác nhưng kinh tế, thương mại. Hạn chế được tối đa những ảnh hưởng do những rủi ro khác.

=> Chính vì vậy, trong các giao dịch dân sự mà nhất là các giao dịch về bất động sản, hợp đồng mua bán phải được công chứng.

Có thể bạn muốn xem: Cập nhật kinh nghiệm đấu giá quyền sử dụng đất 2022

Mẫu hợp đồng mua bán đất đấu giá

Hợp đồng đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản và có các nội dung chính sau đây:

  • Họ, tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá; tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản;

  • Liệt kê, mô tả tài sản bán đấu giá;

  • Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá;

  • Thời hạn, địa điểm bán đấu giá tài sản;

  • Thời hạn, địa điểm, phương thức giao tài sản để bán đấu giá;

  • Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán tiền bán tài sản trong trường hợp bán đấu giá thành;

  • Phí, chi phí bán đấu giá tài sản trong trường hợp bán đấu giá thành và chi phí bán đấu giá tài sản trong trường hợp bán đấu giá không thành;

  • Quyền, nghĩa vụ của các bên;

  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

  • Các nội dung khác do các bên thỏa thuận.

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

 

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về việc bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5

Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 6/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định và hướng dẫn Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về việc bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản....

Căn cứ Quy chế bán đấu giá....

Hôm nay, ngày…. tháng.... năm…., tại………………, chúng tôi gồm:

A. Tổ chức bán đấu giá

- Ông, bà:……………………….., chức vụ...........................

- Địa chỉ:

B. Bên có tài sản bán đấu giá:

- Tên đơn vị: .........................................................................

- Địa chỉ: ...............................................................................

C - Bên mua được tài sản bán đấu giá

- Ông, bà/tổ chức:............................................................

- Địa chỉ:..........................................................................

- Số CMND/Giấy CNĐKKD: …………………, ngày cấp:…………, nơi cấp:……………

Các Bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung tài sản bán đấu giá

1.1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ…..

1.2. Mô tả tài sản: ........................................................................................

1.3. Nguồn gốc tài sản:.................................................................................

1.4. Giá khởi điểm:

1.5. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá

Điều 2. Giá bán tài sản

Giá bán tài sản nêu tại khoản 1 là: ………………đồng

(bằng chữ:............................... )

Điều 3. Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản đã bán đấu giá

3.1. Thời hạn thanh toán (trong đó, quy định rõ trách nhiệm việc nộp tiền chậm nộp trong trường hợp quá thời hạn quy định tại Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg):...................................;

3.2. Phương thức thanh toán:………………………………………………….;

3.3. Địa điểm thanh toán:………………………………………………….;

Điều 4. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao nhận tài sản:

Điều 5. Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản theo Biên bản này (nếu có) do Bên …………… chịu trách nhiệm nộp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các bên:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Hợp đồng được lập thành 07 bản có giá trị pháp lý như nhau. Tổ chức bán đấu giá giữ 01 bản, Bên có tài sản bán đấu giá giữ 02 bản, bên mua được tài sản đấu giá giữ 02 bản, 01 bản gửi cơ quan chủ quản, 01 bản gửi chủ tài khoản tạm giữ./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐƯỢC TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây là toàn bộ các thông tin hợp đồng cần nắm được khi bạn có ý định giao dịch đất đấu giá. Hy vọng với thông tin về mẫu hợp đồng mua bán đất đấu giá, bạn sẽ nắm được đầy đủ thông tin hơn trong quá trình mua bán đất đấu giá. Đất vàng Việt Nam chúc bạn đầu tư thành công và đem lại lợi nhuận cao.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Đất vàng Việt Nam
Nền tảng tra cứu dữ liệu liên thông Quy hoạch - Dự án - Giá đất
Big Data chính xác, phong phú, minh bạch cho nhà đầu tư và mọi đối tượng khách hàng
Hotline: 0961.85.0990     
Email: info@datvangvietnam.net